Tag: นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สกสว. หนุน  ม.สวนสุนันทา ยกระดับสมุนไพรท้องถิ่น ขึ้นหิ้ง  ชูงานวิจัย พืชเกษตรอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ชะลอวัย Bella Carino

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 66  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี “เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bella Carino (เบลล่า คาริโน่) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์”  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ขยายผลให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชนมากขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร นักวิจัย คณาจารย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมงาน…