Tag: มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)

ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน 2565 การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 2

องค์กรทั้งในและนานาชาติต่างร่วมกันใจกลางกรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 ตุลาคม สำหรับ การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 2: ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน ซึ่งจัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานเพื่อการศึกษาส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ยูเนสโก กรุงเทพฯ), สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของยูนิเซฟ (UNICEF EAPRO), ยูนิเซฟ ประเทศไทย, องค์การรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO), มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย),มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการกับความอุปสรรคหลายประการด้านการศึกษา           ดร.ไกรยส…

You missed