Tag: ยกเลิกกฎหมายแต่งงานใหม่

ญี่ปุ่นเลิกข้อกำหนดแต่งงานใหม่สตรีมีครรภ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ อนุมัติให้ยกเลิกกฎหมายที่กำหนดให้สตรีมีครรภ์ในช่วงเวลาหย่าร้าง ต้องรอ 100 วันก่อนจะแต่งงานใหม่ได้อีกครั้ง กฎหมายดังกล่าว ที่มีมากว่าศตวรรษ ไม่ได้บังคับใช้กับผู้ชาย และเดิมมีจุดประสงค์เพื่อในการระบุตัวผู้ที่เป็นพ่อตัวจริงที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินสำหรับทารกที่เกิดมา บรรดาผู้ที่คัดค้านไม่เห็นด้วย ได้รณรงค์ให้ถอดถอนกฎหมายที่ตราไว้ตั้งแต่ปี 2439 ซี่งห้ามการแต่งงานใหม่ เป็นเวลา 6 เดือนจนกระทั่งมีการแก้ไขในปี 2559 โดยเรียกว่ามันเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยและเลือกปฏิบัติ รัฐบาลจะส่งประมวลกฎหมายแพ่งที่แก้ไขแล้วเข้าสู่การประชุมรัฐสภาปัจจุบัน ซี่งจะสิ้นสุดในวันที่ 10 ธันวาคม และการเปลี่ยนแปลงนี้ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2567 หากผ่าน ญี่ปุ่น มีอันดับต่ำอย่างต่อเนื่องในรายงาน Global…