Tag: ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ส่องยุทธศาสตร์บีโอไอ เชื่อมต่อ SMEs ไทย สู่ซัพพลายเชนระดับโลก

ช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายด้าน ทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดโอกาสและเทรนด์การลงทุนใหม่ ๆ ที่ไทยมีโอกาสเป็นฮับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำ ดิจิทัล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบีซีจี เป็นต้น บีโอไอ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ ประกอบด้วย 7 หมุดหมาย และ 9 มาตรการส่งเสริมการลงทุน…

เปิด 9 มาตรการใหม่บีโอไอ ขับเคลื่อนลงทุนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ ควบคู่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 3 มกราคม 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” (New Economy) ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน           ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5…

บอร์ดบีโอไอไฟเขียว 9 มาตรการเร่งดึงลงทุน เพิ่มกลุ่มกิจการใหม่ ตั้งคณะอนุ กก. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก

บอร์ดบีโอไออนุมัติ 9 มาตรการชุดใหญ่ กระตุ้นลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ตั้งอนุกรรมการปลดล็อกและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน มีรองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธาน เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมุ่งเป้า นำไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ พร้อมปรับเพิ่มหมวดกิจการ ให้สิทธิพิเศษกลุ่ม A1+ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี          นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์…