Tag: ยูนิไทย ชิปยาร์ด

ยูนิไทย ชิปยาร์ด และซียูอีแอล ปันน้ำใจให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ยูนิไทย ชิปยาร์ด และซียูอีแอล ได้บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น และเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 32,085 บาท ปันน้ำใจให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมี คุณทัศนีย์ สร้อยฟ้า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมด้วยพนักงานยูนิไทย ชิปยาร์ด และซียูอีแอล เป็นตัวแทนมอบ ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญและช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม    https://www.kaosanonline.com/?p=23833