Tag: ยูเนสโก

นายกฯ ชื่นชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา…ชุมทางสู่ภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ยูเนสโกปี 2567

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความร่วมมือร่วมใจกันของพลังภาคีเครือข่าย ที่หลอมรวมกับพลังความรู้จากการบูรณาการงานวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการจุดประกายอุทยานการเรียนรู้ยะลา หนุนเสริมให้เทศบาลนครยะลา ขึ้นทำเนียบภาคีเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities: GNLC) ประจำปี 2567 นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมและประทับใจอุทยานการเรียนรู้ยะลา ที่เป็นจุดนัดพบของความร่วมแรงร่วมใจของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ และสถาบันความรู้ ซึ่งผลักดันให้นครยะลาเป็นนครแห่งการเรียนรู้ และได้รับการขึ้นทะเบียนเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกประจำปี 2567 ในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา…