หัวหน้าฝ่ายเทคนิค มีความยินดีที่ได้จัดการอบรมโค้ชหลักสูตร FAT G Diploma ฉบับปรับปรุงใหม่ หลังประเดิมอบรมคอร์สแรกที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

          เชน ขำวิลัย หัวหน้าฝ่ายเทคนิค กล่าวว่า “หลังจากฝ่ายฝึกอบรมผู้ฝึกสอน จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฟุตบอลไทยกับผู้ฝึกสอนระดับโปรไลเซนส์ของไทย รวมทั้ง มร.การ์เลส โรมาโกซา ผู้อำนวยการพัฒนาเทคนิค ก่อนนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรค์ ต่างๆ มาวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับเยาวชนไทยมากขึ้น”

          “คอร์สนี้ถือเป็นคอร์สแรกที่นำหลักสูตรฉบับปรับปรุงมาใช้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเน้นเรื่องของการส่งเสริมทัศนคติที่ดีสำหรับฟุตบอลขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกสอน นักฟุตบอลเยาวชน และผู้ปกครอง รวมถึงการสร้างแบบฝึกที่เหมาะสมกับเยาวชนรุ่นอายุ 6 – 12 ปี”

          “สำหรับหลักสูตร FAT G Diploma จะเน้นเรื่องพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะฟุตบอลพื้นฐานในเด็กแต่ละช่วงวัย รวมถึงการคิดแบบฝึกให้สนุกสนานกับกิจกรรมฟุตบอลอยู่เสมอ ใช้หลักการศึกษาด้วยแนวคิด “Player-Centred Approach” เป็นหลักสูตรที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป หลังจากนี้ ฝ่ายฝึกอบรมผู้ฝึกสอน จะนำส่วนที่ต้องพัฒนา มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับการจัดอบรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น”

          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมี นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นายชยกร ถนัดเดินข่าว, นายเฉลิมชวัญ เหรียญทอง และ นายอาทิตย์ อ่อนคำ เป็นวิทยากรผู้ช่วย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ประกอบไปด้วย

          1. นายกฤษณา ผาไต้ 2. นายเกียรติศักดิ์ ทันธิมา 3. นายชาญอนันต์ เหลือพอผดุง 4. นายฐิติศักดิ์ จ้องสาระ 5. นายณัฐพล ว่องตระกูล 6. นายทรงกรต วิเศษแก้ว 7. นายทวีฤทธิ์ เครือทอง 8. นายทินวัฒน์ สุวอ 9. นายธนภัทร ภู่ระย้า 10. นายธีรฉัตร ชัยมงคล 11. นายปฏิพล อัครบุตร 12. นายเป็นเอก มิ่งทุม 13. นายพรพรรณ กำจัดภัย 14. นายภูมัย นาคนวล 15. นายภูมิภัทร คชวัฒน์

          16. นายรังสฤทธิ์ สุทธิสา 17. นายวิรัช ทองวรรณดี 18. นายวิรัตน์ ศรีไพร 19. นายศตรรฆพงษ์ รอดทอง 20. นายสหรักษ์ มากะเต 21. นายสัจจา กูลนรา 22. นายสุทัศน์ เข็มมณี 23. นายสุรัช เข็มมณี 24. นายสุวรรณชัย วรรณศิริ 25. นายเสฎฐวุฒิ ประภัสสร 26. นายอาดาม อาษายุทธ 27. นายอิทธิพล คงบรรทัด 28. นายชลทิตย์ จันทคาม 29. นายชัยฤทธิ์ อภิรติพรพิมล 30. นายนิธิศ แดงตะนุ

          ปัจจุบัน ประเทศไทย มีผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม ระดับ G Diploma (Introductory เดิม) จำนวน 2,246 คน โดยเมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะสามารถทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีได้ และสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

          สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://fathailand.org/ และ https://www.facebook.com/CoachingThailand หรือ เบอร์โทร. 06-5815-5859 (ในเวลาทำการ)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *