คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาด้วยนโยบายด้านภาษี จับเข่าคุยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

    พล.ต.อ. เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ครั้งที่ 130 (3/2567) ที่ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA425 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตึกสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา, นายศุกรีย์  สุภาวรีกุล, รศ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, พ.ต.อ ขจรเกียรติ  ศริพันธุ์, พล.ต.ต.ฤชากร  จรเจวุฒิ พร้อมด้วย รศ.วรรณชลี  โนริยา, นายธนรัตน์  เจียรพันธ์พงษ์, นายรัฐ  จิโรจน์วนิชชากร, นายปภินวิชตฎ์  โพธิ์กาศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาเข้าร่วมประชม

         สำหรับวาระการพิจารณาสำคัญ คือ การพิจารณาประเด็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาด้วยนโยบายด้านภาษี โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าเครื่องกีฬา ตัวแทนผู้จัดการแข่งขันกีฬา เข้าให้ข้อมูลและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาด้วยนโยบายด้านภาษี

        ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ควรจะได้มีการแก้ไข โดยทาง คณะอนุกรรมาธิการได้นำเสนอข้อสรุปประเด็นจากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง โดยแบ่งประเด็นต่างๆ ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ประเด็นที่สามารถแก้ไขได้ทันที 2.ประเด็นที่สามารถแก้ไขได้แต่ต้องใช้ระยะเวลา และ 3.ประเด็นที่แก้ไขได้ยากหรือยังไม่ได้รับการแก้ไข

     ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมาธิการจะได้จัดทำบทสรุปเพื่อนำเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

https://www.kaosanonline.com/?p=53238

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *