เจ้าภาพ มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ เป้าครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกสมัย สานพลัง 9 มทร. เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี…เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ธัญบุรีเกมส์ “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้ง 9 มทร. ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ธัญบุรีเกมส์ การร่วมมือร่วมใจของทั้ง 9 มทร. สานพลังการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 12 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ กรีฑา วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน เปตอง เซปักตะกร้อ และหมากกระดาน แสดงถึงศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการส่งเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกาในการแข่งขัน รู้แพ้รู้ชนะ สร้างความสามัคคี สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสในการรับรู้ และการเข้าร่วมของทุกเพศ เกิดการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ทางด้าน นายสัณหณัฐ อินสอน “โช” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เผยว่า ทางองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ได้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างประทับใจให้อีกทั้ง 8 มทร. ซึ่งในการแข่งขันครั้งที่ 37 ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางองค์การนักศึกษา เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา แข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬา นอกจากการแข่งขันกีฬา ยังมีการแข่งขันผู้นำเชียร์ การประกวด RMUT MUSIT AWARO 2024 การประกวด RMUT STAR 2024 และการประกวด MISS QUEEN RMUT 2024  เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเริ่มด้วยวงโยธวาทิตนำขบวนพาเหรดและคณะนักกีฬาจาก 9 มทร. เข้าสู่สนาม จากนั้นตัวแทนนักศึกษาเชิญธงชาติขึ้นสูงยอดเสา ผู้อัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เข้าสู่พิธี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธีมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารทั้ง 9 มทร. ตัวแทนนักกีฬาเจ้าภาพเชิญธงกีฬา และธงมหาวิทยาลัยเจ้าภาพขึ้นสู่ยอดเสา ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง นักกีฬาอาวุโสนำคณะนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน นายสุทิน   ทุติ ตัวแทนผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน นายธวัชชัย หีมเอียด นักกีฬาวิ่งคบเพลิง 1 วิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม ส่งต่อให้ จ่าอากาศตรีหญิงกชพร ตั้งศรีวงษ์ นักกีฬาวิ่งคบเพลิง 2 นำไปจุดที่คบเพลิงใหญ่ วงโยธวาทิตนำขบวนนักกีฬาออกจากสนาม จากนั้นเป็นการแสดงเปิด “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี…เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์

สำหรับมาสคอตประจำการแข่งขันมีชื่อว่า “น้องบัว” ผลงานการออกแบบโดย นางสาววริศรา พุทธศรี นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ แนวคิดในการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ฯ ได้แก่ ดอกบัวสวรรค์ ซึ่งการออกแบบให้มีการผสมผสานกับร่างมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีให้ดูทันสมัย น่ารัก และเป็นมิตร  ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำการแข่งขัน ออกแบบโดย นายธีรภัทร กลิ่นเกตุ ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบส่วนโค้งของประติมากรรมบัวทองที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของ มทร.ธัญบุรี ทั้งยังได้ผสมผสานของสัญลักษณ์ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ ปีก สื่อถึงนวัตกรรมที่นำพาไปสู่การแข่งขันกีฬาที่เป็นสากล รวงข้าว สื่อถึงความหมายของ ธัญญะ ที่แปลว่าข้าว และยังหมายถึงเมล็ดพันธุ์ของความเจริญก้าวหน้าไปในทุกแห่งหนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ไฟ สื่อถึง “RMUTT Game” ที่มีพลังและความมุ่งมั่นดังคบเพลิงที่โชติช่วงนำแสงสว่างของความหวังและอนาคต มาสู่การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สำหรับ RMUTT มีการออกแบบตัวอักษรให้ทันสมัย โดยการออกแบบเป็นขั้นบันไดสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าและพร้อมที่นำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ไปสู่การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 โดยใช้คำขวัญประจำการแข่งขัน “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” แต่งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา แสนสระ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์

นอกจากนี้ รัฐมนตรี อว. ยังเป็นประธานมอบนโยบายการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้เครือข่าย   U-LIVE byMHESI ในระดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้คำปรึกษา ดูแลสุขภาพจิต รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้นิสิตนักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้นกิจกรรมนำร่องที่ มทร.ธัญบุรี เป็นแห่งแรก และเครือข่าย มทร. ทั่วประเทศ พร้อมมอบป้ายเครือข่ายดังกล่าว แสดงจุดยืนที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืน

  นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดให้การจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club เพื่อแนะแนวการเรียน อาชีพ และดูแลสุขภาพจิตนักศึกษานิสิตทุกคนในทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรม Quick Win ที่ตนให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ เพื่อดูแลนักศึกษาให้ทั่วถึง โดยมีระบบช่วยคัดกรองหรือตรวจพบนักศึกษาที่อาจอยู่ในภาวะเครียด รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการดูแลสุขภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้นโยบายหลักที่ว่า ‘เรียนดี มีความสุข มีรายได้’ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว

 รัฐมนตรี อว. ยังกล่าวอีกด้วยว่าการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อผลักดันการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนักศึกษานิสิตให้ครอบคลุมในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมการจัดระบบบริการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพด้วยความทั่วถึง และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ต่อไป และตั้งเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวง อว. จำนวน 154 แห่ง และมีนักศึกษา นิสิตและบุคลาสกรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,500 คน

 ทั้งนี้ รัฐมนตรี อว. ยังได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้รายงานการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะทำงานจาก ฝ่ายแนะแนว การศึกษา อาชีพและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี และที่สำคัญ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดพื้นที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง มีความเป็นสัดส่วนและส่วนตัว ทั้งยังเชื่อมต่อกับพื้นที่หลายจุดในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และเตรียมขยายพื้นที่ เพื่อรองรับการให้บริการที่มากขึ้นยิ่งต่อไป.  

https://www.kaosanonline.com/?p=53585

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *