กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าเปิดแอปพลิเคชัน “แคลอรี่เครดิต ชาเลนจ์​” หรือ ซีซีซี (Calories Credit Challenge  หรือ CCC) เพื่อให้คนไทยที่รักการออกกำลังกายได้ดาวน์โหลด สามารถบันทึกข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและสะสมพอยท์ไว้แลกรางวัล ควบคู่ทั้งกีฬาและท่องเที่ยว
          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โครงการแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน “แคลอรี่เครดิต ชาเลนจ์​ ” พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ที่ห้องสกายบอลรูม ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก
          ทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “แคลอรี่เครดิต ชาเลนจ์​” Calories Credit Challenge  หรือ CCC (ซีซีซี) เพื่อไว้บันทึกข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและสะสมพอยท์ไว้แลกรางวัล
          ในงาน มีการแสดงโชว์ของนักกีฬาเพาะกาย และ งานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “พลิกโฉมตัวเองพลิกโฉมประเทศไทย” ดําเนินรายการเสวนาโดย ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ และรศ.ดร.วรรณชลี โนริยา
          โดย งานเสวนาครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย. 65 โดย วันที่ 21 เมษายน วิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วย ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายสสส.ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ประธานมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง, รัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และนายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย, สรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร หัวหน้าสายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทรูยู บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), พร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Max Solution จำกัด (กลุ่มบริษัทเครือพีทีจี), อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล, นิสิตแพทย์ สลิล อำพนนวรรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
          ส่วนวันที่ 22 เมษายน วิทยากรรับเชิญที่จะมาเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “พลิกโฉมตัวเองพลิกโฉมประเทศไทย” ประกอบด้วย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานคณะอุนกรรมกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา, นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี, น.อ.สุริยา ราชพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ดร.ปฐมดนัย พลจันทร์ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศิริราช

          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “สำหรับโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน “แคลอรี่ เครดิต ชาเลนจ์ : ซีซีซี” (Calories Credit Challenge: CCC) ทาง รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน บุคคลกลุ่มพิเศษ ออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิต และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเห็นได้ว่ากีฬาเป็นรากฐานในการเสริมสร้างสุขภาพและสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2570”
          “ทางกระทรวง จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม “แคลอรี่ เครดิต ชาเลนจ์ : ซีซีซี” Calories Credit Challenge  หรือ CCC ซึ่งเป็นโครงการ Flagship (แฟลกชิพ) สำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายให้ โครงการ ซีซีซี (CCC) นี้ เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนไทยทั้งประเทศ ประชาชนที่ออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชัน ซีซีซี (Application CCC) จะได้รับ CCC Points (ซีซีซี พอยท์) เพื่อแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ยินดีให้การสนับสนุนเพื่อให้คนไทยลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง เพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันสร้างและซ่อมร่างกายด้วยการออกกำลังกาย”
          “นอกจากนั้น  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาไปพร้อมๆ กัน  Application CCC (แอปพลิเคชัน ซีซีซี) จะเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและสะสม  CCC  Points (ซีซีซี พอยท์) เพื่อแลกรับของรางวัลต่างๆ  เรียกได้ว่า ได้ท่องเที่ยวมีความสุข และสุขภาพแข็งแรงไปด้วย และถ้าเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาที่คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ BCG Economy Model (บีซีจี อีโคโนมี โมเดล) จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจาก CCC  Points  (ซีซีซี พอยท์) อีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้จัดกิจกรรมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
          “ความร่วมมือครั้งนี้ เนื่องจากทุกคนเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา  ด้วย Application CCC (แอปพลิเคชัน ซีซีซี) ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความมุ่งมั่น ให้ CCC (ซีซีซี) เป็นแพลตฟอร์มบูรณาการของประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทยทุกคน  ผมอยากให้บุคลากรจาก 20 กระทรวง  52 รัฐวิสาหกิจ และทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมมือเพื่อร่วมกัน “พลิกโฉมตัวเองพลิกโฉมประเทศไทย” ด้วยการดาวน์โหลด Application  CCC  (แอปพลิเคชัน ซีซีซี) ซึ่งผมมั่นใจว่า CCC (ซีซีซี) จะช่วยให้ คนไทยมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างแน่นอน”
          ด้าน นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการ Calories Credit Challenge หรือ CCC “แคลอรี่ เครดิต ชาเลนจ์ หรือ ซีซีซี” เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชน และบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการ ออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการทำงานของแพลตฟอร์ม CCC (ซีซีซี) ไม่เพียงแต่ครอบคลุมด้านการกีฬา แต่ยังครอบคลุมไปถึงด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งในอนาคต แพลตฟอร์ม CCC (ซีซีซี) จะช่วยส่งเสริมด้านนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวและ ออกกำลังกาย พร้อมกับสะสมแต้มแคลอรี่ จากการออกกำลังกายในสถานที่ต่างๆ ได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ทั้งด้านการท่องเท่ียวและกีฬาไปพร้อมกัน”
          “ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความพร้อมที่จะบูรณาการแพลตฟอร์ม กับโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อประโยชน์ ในการกำหนดนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย และส่งเสริมการเล่นกีฬาของประเทศ และการบูรณาการแลกแต้มโดยใช้ CCC Point (ซีซีซี พอยท์) หรือแต้มสะสม จากแคลอรี่ที่ออกกาลังกายได้ ในการแลกของรางวัลและสิทธิประโยชน์ของหน่วยงาน ที่ทำแคมเปญร่วมกันบนแพลตฟอร์ม CCC (ซีซีซี) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CCC (ซีซีซี) และส่งแคลอรี่ ท่ีได้จากการออกกำลังกาย เพื่อให้ คนไทยสุขภาพดี เรียกว่ากีฬาสามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้”
          ด้าน บงกชรัตน์ โมลี ผผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันขอวภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยวิทยากรคนดังที่จะมาร่วมเสวนา ร่วมมือเพื่อร่วมกัน “พลิกโฉมตัวเองพลิกโฉมประเทศไทย” มีมาทุกภาคส่วน โดยในวันที่ 22 เม.ย.จะมี “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มาเป็นวิทยากร ซึ่ง “มาดามแป้ง” จะมารับบทบาทเป็น Influencer (อินฟลูเอนเซอร์) ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล ในการขับเคลื่อน Application CCC (แอปพลิเคชัน CCC) อย่างเป็นทางการ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed