สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดหลักสูตรมินิเอ็มบีเอ (Mini MBA) “การจัดการธุรกิจฟิตเนส” เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ
          นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาทางด้านสถานออกกำลังกายในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดการระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือโควิด-19 (COVID-19) ธุรกิจสถานออกกำลังกายได้มีการเติบโตขึ้นอย่างมากทำให้บุคลากรทางด้านกีฬาเพาะกายและฟิตเนสที่เป็นสมาชิกเคริอข่ายของสมาคมมีความสนใจที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมกีฬาในชนิดนี้เป็นจำนวนมาก สมาคมฯ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยวิทยาลัยพณิชยศาสตร์ สร้างสรรค์หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ อิน ฟิตเนส เอ็นเตอร์ไพรส์ แมเนจเมนท์ (Mini MBA in Fitness Entetprise Management) การจัดการธุรกิจฟิตเนส เพื่อให้สมาชิกของสมาคมรวมถึงผู้ประกอบการและผู้บริหารสถานออกกำลังกายและผู้สนใจ ที่จะเข้าสู่อุตสากรรมกีฬาด้านสถานการออกกำลังกายได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ โดยใช้เวลาอบรมรวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง
          ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมโดยวิทยาลัยพณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
          “การเดินเรือต้องมีเข็มทิศ ดำเนินชีวิตต้องมีแบบแผน” จะทำธุรกิจต้องมี Business Plan บินซิเนส แพลน โดยเนื้อหาหลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ อิน ฟิตเนส เอ็นเตอร์ไพรส์ แมเนจเมนท์ Mini MBA in Fitness Entetprise Management หรือ เอฟอีเอ็ม(FEM) การจัดการธุรกิจฟิตเนส ประกอบด้วย 8 สาขาวิชาที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้งานในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”
          หลักสูตรนี้อำนวยการสอนโดยวิทยากรผู้เปี่ยมล้นทางด้านวิชาการและประสบการณ์ในธรกิจที่เกี่ยวข้องมาอย่างยาวนาน อาทิ
1. ดร.สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์
3. ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
4. ดร. นุจรี ภาคาสัตย์
5. ดร. สรายุทธ มหวลีรัตน์
6. ผศ. ดร. ศิริญญา วิรุณราช
7. สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์
8. ธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต
9. เกรียงไกร ตั้งเจริญไพบูลย์
10. สุทัศน์ วงศ์สุขศิริ
11. ธันยกรณ์ คุณาวัฒนาโพธิกร
12. มนตรี ไชยพันธุ์
13. รศ.ดร.วรรณชลี โมรียา
          ซึ่งวิทยากรเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ในด้านธุรกิจฟิตเนสและอุตสาหกรรมกีฬาที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้รับการอบรมตลอดระยะเวลาในหลักสูตร
          สำหรับ หลักสูตรมินิ เอ็มบีเอ อิน ฟิตเนส เอ็นเตอร์ไพรส์ แมเนจเมนท์ Mini MBA in Fitness Entetprise Management หรือ เอฟอีเอ็ม (FEM) การจัดการธุรกิจฟิตเนส เริ่มเปิดสอนรุ่นที่1 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *