มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในหัวข้อ “แก้วกัลยา เส้นทางสายใยความสัมพันธ์ไทย-จีน” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ ๑๐๐ ปี วันประสูติของสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO ประกาศยกย่องพระองค์บุคคลสาคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

ในงานนิทรรศการมีการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงความร่วมมือไทย-จีนและสายใยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้ประกอบการจากเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจการค้าไทย-จีน อาทิ บริษัท Huawei Technologies บริษัท Xiaomi Technology  บริษัท Alibaba Cloud Thailand เป็นต้น

สำหรับวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๑:๐๐ – ๑๙:๐๐ น. จะมีการแสดงของTU Orchestra, TU Chorus, นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาฯ

สำหรับงานนิทรรศการ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในช่วงเวลาทำการของศูนย์การค้า ลานชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าใช้จ่าย

https://www.kaosanonline.com/?p=54430

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed