บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถบรรลุการดำเนินงานด้านสิทธิเด็ก (Achiever) จากการประเมินระดับโลกของ Global Child Forum มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรสัญชาติสวีเดน โดยได้รับคะแนนสูงเป็นลำดับที่ 7 จาก บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ 28 แห่งทั่วโลก และเป็นเพียงบริษัทหนึ่งเดียวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอันดับในหมวดผู้ผลิตวัตถุดิบพื้นฐานปีนี้

          ผลการจัดอับดับดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการสนับสนุนสิทธิเด็กและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กทั้งทั้งในสถานประกอบการ (workplace) บทบาทในตลาด (marketplace) รวมทั้งบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (community and environment) ตามแนวทางสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles: CRBP) ของยูนิเซฟ โดยไอวีแอลได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่มีส่วนส่งเสริมสิทธิเด็ก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ น้ำสะอาดและสุขอนามัย รวมทั้งงานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต

          หนึ่งในความทุ่มเทของไอวีแอลในด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กที่เห็นเด่นชัด คือ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล ที่มีคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ มุ่งสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยไอวีแอลเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้นำองค์กรภาคธุรกิจและชุมชนในอนาคต ที่สามารถนำผู้คนรอบข้างให้ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ โดยในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ไอวีแอลได้ให้ความรู้ผ่านโครงการดังกล่าวไปแล้วเกือบ 50,000 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนกว่า 100 แห่ง และจากความสำเร็จในประเทศไทยนี้ ไอวีแอลกำลังขยายโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลไปยังประเทศต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก

          นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กว่าวว่า “ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เรามุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนในชุมชนของเราผ่านการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยไอวีแอลได้พิจารณาการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อสิทธิเด็ก นอกจากนี้ เรายังมุ่งสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกที่ถูกต้องเหมาะสม โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต”

          ทั้งนี้ รายงานสิทธิเด็กและภาคธุรกิจประจำปี 2564 (The State of Children’s Rights and Business 2021) จัดทำโดย Global Child Forum องค์กรส่งเสริมสิทธิเด็กและ Boston Consulting Group บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ซึ่งได้ร่วมกันประเมินบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 832 ทั่วโลกจาก 9 อุตสาหกรรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 27 ข้อตามหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจ รายงานดังกล่าวให้ความสำคัญกับสิทธิของเด็กควบคู่ไปกับการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทต่างๆ อ้างอิงจากรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *