ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. นำทีมตัวแทนประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, ดร.มุหัมหมัดอามีน เจ๊ะนุ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 16 สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย พร้อมเข้าพบ เจ้าชายมัมดูฮฺ บิน ซาอูด บิน ซูนัยญาน อาล ซาอูด อธิการบดีมหาวิทยาลัย Islamic University of Madinah อีกทั้งยังได้เข้าพบหารือกับ องค์กรอาหารและยาของประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority หรือ SFDA) และสภาหอการค้าเมืองเจดดาห์ (Jeddah Chamber) หารือเรื่องความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในฐานะประเทศไทยมีศักยภาพเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล หวังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้ดีขึ้นเป็นปกติเช่นเดิม
      รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) กล่าวว่า ถือเป็นสัญญาณและแนวโน้มที่ดีสำหรับไทยกับซาอุดีอาระเบีย เพราะจากการเดินทางไปซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้ ในฐานะคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 16 สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) ภายใต้องค์การ OIC ซึ่งมีสมาชิก 42 ประเทศกับประเทศผู้สังเกตการณ์ 3 ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทย ณ นครมะดีนะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยองค์การมาตรฐานของซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia Standards Organization -SASO) เป็นเจ้าภาพของการประชุมเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้
      นอกจากนี้ทางคณะได้เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะฮฺ (Islamic University of Madinah หรือ IUM) ในประเด็นเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอความก้าวหน้าด้านงานวิจัย การใช้ห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลฮาลาลวัตถุดิบ (H number) ให้แก่ทีมอธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
      และนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้นำคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าพบหารือกับ องค์กรอาหารและยาของประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority หรือ SFDA) และหอการค้าเมืองเจดดาห์ (Jeddah Chamber) โดยประเด็นการหารือทั้ง 2 หน่วยงานจะเน้นในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 2 ประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งในอนาคตอาจมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง 2 ประเทศ และได้เสนอเรื่องการทำหลักสูตรอบรมด้านห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงาน Halal center ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ SFDA สามารถส่งบุคลากรมาอบรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจาก ศวฮ.นั้นมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล จากการได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำมาตรฐานของ SMIIC อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลมามากกว่า 20 ปี
      นอกจากนี้ SFDA ยังได้เพิ่มชื่อ CICOT เป็นสมาชิกในฐานะเป็นหน่วยงานรับรองฮาลาล ส่งผลให้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทยผ่านหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน SFDA กำหนด ทำให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียได้ ในส่วนของการเข้าพบหอการค้าเมืองเจดดาห์ ทางสมาชิกสภาหอการค้าพิจารณาว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรอาหาร อุตสาหกรรมการเกตษตร หากมีการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสู่ระดับปกติ ประเทศไทยจะเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของซาอุดีอาระเบีย นับว่าเป็นแนวโน้มอันดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้ดีขึ้นเป็นปกติเช่นเดิม รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed