นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการ ปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีบัญชี 2564 ซึ่ง ธ.ก.ส. ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนำความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงยังสนับสนุนให้โรงเรียน บ้าน และชุมชน ร่วมผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน และความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา รวมจำนวน 30,000 บาท

          ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบผ้าห่มและหมวกไหมพรม ภายใต้โครงการ “ธ.ก.ส. คู่ใจ สู้ภัยหนาว” เพื่อส่งมอบความห่วงใยจากใจ ธ.ก.ส. ไปสู่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด ให้กับนักเรียนและคนในชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 บ้านเมืองการุ้ง ต าบลเมืองการุ้ง และองค์การบริหารส่วนต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *