กระทรวง อว. โดย หน่วย บพท. ร่วมกับเครือข่ายมรภ.และเครือข่าย มทร. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวง อว. จัดมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ระดมผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ นักวิจัยในเครือข่ายรวม 47 แห่งทั่วประเทศ กว่า 2,300 ผลงาน แสดงให้ประชาชนนำไปต่อยอด ขยายผลใช้ประโยชน์ เพื่อแก้หนี้-แก้จน และสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก ตามบริบทของแต่ละพื้นที่

ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดย น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. มอบนโยบายให้หน่วย บพท. เป็นหน่วยงานหลัก ในการขยายผลวิจัยเทคโนโลยีพร้อมใช้ สู่รูปธรรมในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน โดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) นำเทคโนโลยีพร้อมใช้จากทั้ง 2 สถาบัน จำนวน 2,316 ผลงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานได้จริงมาแล้ว ออกแสดงให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปต่อยอด ขยายผลใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก

“การจัดงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนในพื้นที่ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เราจัดเป็นมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ ที่รวมเอาผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมใช้ในทุกภูมิภาคของประเทศมารวมกันไว้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสัมผัสได้แบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว และคาดหวังว่างานมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่จัดขึ้นนี้จะได้รับความสนใจนำไปต่อยอด ขยายผลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง”

ผู้อำนวยการ บพท.กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.เป็นต้นมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ที่จัดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องมาครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจจากหลากหลายกลุ่มอาชีพเข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน มีการจับคู่นำเอาเทคโนโลยีพร้อมใช้ไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์กว่า 900 คู่

“สำหรับการจัดมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน และคาดหมายจะมีการจับคู่นำเอาเทคโนโลยีพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 200 คู่ ส่งผลให้การจัดงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานรวมกันกว่า 2,200 คน และมีการจับคู่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 1,100 คู่”

https://www.kaosanonline.com/?p=60895

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed