ดีป้า จัดใหญ่งาน Thailand Digital IP Forum 2024 ภายใต้แนวคิด The Next Frontier IP in the Era of AI Driven World กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท เอนก แอนด์ บริสชน จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด และ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน Thailand Digital IP Forum 2024 ภายใต้แนวคิด The Next Frontier IP in the Era of AI Driven World กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล รวมถึงบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเกิดการจับคู่ธุรกิจ (ฺBusiness Matching) ภายในงาน

จากนั้น ผศ.ดร.ณัฐพล ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ อีกทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังนั้นรัฐบาลต้องขับเคลื่อนองค์ประกอบสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเอไอ ประกอบด้วย AI Importer การเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเอไอจากนอกประเทศ AI Provider การส่งเสริมการพัฒนาเอไอภายในประเทศ AI Distributor การประยุกต์ใช้เอไอเพื่อพัฒนาบริการดิจิทัล AI Manpower การเตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัลสาขาเอไอ และ AI User การสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้เอไออย่างปลอดภัยแก่คนไทย นอกจากนี้ AI ยังส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี AI ซึ่ง ดีป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานต่าง ๆ จะช่วยรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน Thailand Digital IP Forum 2024 ยังได้พบกับการบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของไทยในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลในมุมมอง
ที่ต้องใจผู้ประกอบการไทยยุคปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนโลก พลิกสถานการณ์ธุรกิจด้วยสิทธิบัตรจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดประสบการณ์ขยายผลต่อยอดจากคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยผู้ประกอบการที่ได้การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำ หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ การรับถ่ายโอนเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากหิ้งสู่ห้างและขยายวงกว้างสำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพ และเคล็ดลับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัล

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีการนำเสนอผลงานจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมทรัพย์สิน ทางปัญญาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากบูธกิจกรรมของ ดีป้า และคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายและบริษัทชั้นนำของประเทศ

สำหรับผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำ หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลสามารถติดตามรายละเอียด ข่าวสารกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ได้ทาง www.depa.or.th, Facebook Page: depa Thailand และ LINE OA: @depaThailand

www.kaosanOnline.com/?p=57359

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *