มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณสุพร วัธนเวคิน และคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนไม้หอม มูลค่ารวม 2,520,000 บาท แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีเจ้าคุณพระธรรมวชิรนายก เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารรับมอบ และมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติร่วมในพิธี

มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในสถานพยาบาล อันจะเป็นผลเชิงบวกต่อการรักษาผู้ป่วย และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มารับบริการ บุคลากรภายในโรงพยาบาล และผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล จึงได้ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ในสวน ภายใต้แนวคิด “Dynamic of Life” นอกจากนี้สวนไม้หอมยังช่วยในการบรรเทาปัญหามลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

https://www.kaosanonline.com/?p=58080

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *