บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (InnoSpace) จัดงาน InnoSpace summit 2024 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานปี 2566 และแผนการในปี 2567 โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในสตาร์ทอัพเพิ่มอีก 2 ราย และสร้าง Synergy กับ Limited partners ของ InnoSpace (LP) ไป 2 โครงการ รวมถึงได้มีการขยายความร่วมมือกับ Accelerator ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับสตาร์ทอัพไทยได้ไปศึกษาด้านตลาดและทำงานในต่างประเทศ พร้อมวางเป้าหมายการลงทุนเพิ่มอีก 105 ล้านบาทในปี 2567 โดยในงานวันนี้ได้มีการจัดการเสวนาในเรื่องของการสนับสนุนงานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุน Deep tech startup ตลอดจนเชิญหน่วยงานรัฐบาลที่มีกลไกด้านเงินทุนมาพบปะกับสตาร์ทอัพเพื่อหารือเรื่องการให้ทุนต่างๆ

ความสำเร็จใน Matching fund ที่ได้ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรม

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2566 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ มีการลงทุนร่วมกับกองทุนอินโนเวชั่น วัน (Innovation One) ที่บริหารโดยสภาอุตสาหกรรม ในบริษัท UniFAHS สตาร์ทอัพของคนไทยที่มีเทคโนโลยีเชิงลึกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภคโดยคนไทย เพื่อขยายโอกาสด้านธุรกิจไปกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในอนาคต”

สร้าง Synergy ให้กับ LP ของบริษัทและส่งเสริมให้ Portfolio ไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศด้วยความร่วมมือจาก International partner

ในปี 2566 บริษัทฯ ยังสร้างความร่วมมือ (Synergy) กับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการสร้างโอกาสให้กับสตาร์ทอัพที่ลงทุนไปแล้วร่วมกับ LP เพื่อนำโซลูชั่นของสตาร์ทอัพไปใช้งานในส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท 2 โครงการ ส่วนในต่างประเทศนั้นบริษัทได้มีการส่งเสริมสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้มีโอกาสไปเวทีต่าง ๆ ในต่างประเทศรรวมถึงการไปร่วมโครงการในการเปิดตลาดที่ต่างประเทศร่วมกับพันธมิตรของ อินโนสเปซ เพื่อขยายธุรกิจและเปิดโอกาสที่จะได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศ โดยในต้นปี 2567 นี้ มี Startup ใน Portfolio ที่ได้ไปเข้าร่วมโปรแกรมที่ประเทศฮ่องกง 2 ราย

สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานภาคการศึกษาเพื่อเฟ้นหาเทคโนโลยีของคนไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

นอกจากนี้ปี 2566 ทางบริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU-C), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA), สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นต้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนา Innovation และสนับสนุน Startup Ecosystem

เป้าหมายปี 2567 เพื่อสนับสนุน Early stage startup โดยเฉพาะด้าน Deep tech เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค

ในปี 2567 นี้ทางบริษัทฯ วางเป้าหมายที่จะส่งเสริมการลงทุนอีก 105 ล้านบาท ในสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep-tech startup) และ สตาร์ทอัพใน Portfolio ของบริษัทที่มีโอกาสเติบโต อย่างต่อเนื่องโดยจะให้ความสำคัญไปที่กลุ่มเทคโนโลยี 4.0 และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน กลุ่มเทคโนโลยีด้านอาหารและเกษตร กลุ่มเทคโนโลยีด้านการแพทย์ โดยคาดหวังว่าการสนับสนุนสตาร์ทอัพใน 3 กลุ่มนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของบริษัทด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เป็น
New S-Curve ของประเทศ เพื่อพัฒนาและผลักดัน Startup ในประเทศให้สามารถสร้างตลาดในภูมิภาคได้
นายเทวินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) กับเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการสนับสนุน Deep tech startup ecosystem ของประเทศไทย

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ก่อตั้งและร่วมลงทุนโดยบริษัท ชั้นนำในประเทศไทย 16 บริษัทที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนด้านการลงทุน ส่งเสริมนวัตกรรมและ Ecosystem ของสตาร์ทอัพในประเทศไทย เพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรม โดยได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นปีที่ 5 และลงทุนในสตาร์ทอัพไปแล้ว 18 บริษัทด้วยเงินทุน 92 ล้านบาท (และมี Exit การลงทุน 1 บริษัท) โดยบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตาร์ทอัพในระดับ Early stage ของคนไทย ซึ่งในอนาคตทางบริษัท ยังเปิดรับพันธมิตรที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนนวัตกรรมของคนไทยเพื่อขยายขอบเขตในการลงทุนในรูปแบบ Matching fund หรือ Fund of fund ในอนาคตและช่วยสนับสนุน Deep tech ของประเทศไทยร่วมกัน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.innospacethailand.com หรือผ่านช่องออนไลน์ที่
เพจเฟซบุ๊ก Innospacethailand : https://www.facebook.com/innospacethailand/

https://www.kaosanonline.com/?p=56786

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *