ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 มีสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวาระสำคัญเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ซึ่งผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.เอก์ เหลืองสอาด ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกสมัย นับเป็นสมัยที่สี่ติดต่อกัน

ดร.เอก์ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่นายกสมาคมฯ อีกสมัย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนและชาติบ้านเมือง จะทำหน้าที่สื่อที่ดีสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ ตีแผ่ความไม่โปร่งใสในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เร่งผลักดันโครงการ “สภาธรรมาภิบาลนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” ให้เกิดเป็นรูปธรรม ล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ก่อนที่จะนำข้อสรุปโครงการดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญนี้ต่อไป

https://www.kaosanonline.com/?p=60615

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed